Rodzice małoletnich zawodników (ale także trenerzy) są niejednokrotnie zagubieni są w gąszczu obowiązujących przepisów. Problemy prawne są dość częste w tego typu przypadkach, a złożenie jednego podpisu na umowie, bez jej wcześniejszej analizy prawnej, może zahamować właściwy rozwój kariery takiego małoletniego zawodnika na wiele lat.

 

Oddanie tych spraw w ręce różnego rodzaju nieprzygotowanych pod względem prawnym doradców, niejednokrotnie skutkuje również problemami finansowymi, dyscyplinarnymi, a nawet karnymi.

 

Należy mieć na uwadze, że co do czynności prawnych, czyli np.: różnorakich umów, których stroną jest osoba niepełnoletnia, będą miały zastosowanie przepisy kliku ustaw, które w różny sposób mogą się uzupełniać oraz krzyżować. Zastosowanie do tego typu czynności prawnych będą miały m.in. przepisy: Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, czyli przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowo w takich przypadkach znajdą również zastosowanie uregulowania wewnętrzne stworzone przez Polski Związek Piłki Nożnej, a w szczególności te, które odnoszą się do tzw. kontraktów U18.

 

 

Wielość i różnorodność przepisów prawa wymaga zapewnienia sobie profesjonalnego doradztwa prawnego przy prowadzeniu kariery sportowej i to już od najmłodszych lat. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytanie i odpowiedź, które nieco przybliży podstawowe zagadnienia prawne dotyczące zawodników niepełnoletnich.

 

Mój syn trenujący w akademii piłkarskiej dostał do podpisu oświadczenie, z którego wynika, że w przypadku kiedy odejdzie on do innego klubu przed ukończeniem 17. roku życia, a akademia nie uzyska z tego tytułu żadnej rekompensaty pieniężnej, będziemy zmuszeni do zapłaty na rzecz akademii kary umownej w kwocie 20.000 zł. Czy taka umowa jest ważna i czy mój syn musi trenować w tej akademii przynajmniej do 17. roku życia, żeby uniknąć płacenia kary?

 

W typ przypadku będą wchodziły w grę regulacje Kodeksu cywilnego z zakresu zdolności do czynności prawnych osób niepełnoletnich. Należy ustalić, czy oświadczenie podpisane przez syna jest w ogóle ważne, czyli czy ma ono jakąkolwiek moc prawną. Należy wskazać, że osoby poniżej 13. roku życia nie mają w ogóle możliwości zawierania żadnych umów czy też formułowania jednostronnych oświadczeń, które konstytuowałyby ich prawa i obowiązki (nie dotyczy to umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, ale zobowiązanie się do zapłaty kary umownej w kwocie 20.000 zł oczywiście nie jest taką drobną sprawą).

 

 

Z treści zadanego pytania nie wynika, czy w chwili podpisywania oświadczenia syn miał skończone 13 lat, czy też nie. Jeśli w chwili podpisywania oświadczenia syn nie miał skończonych 13 lat oświadczenie takie jest bezwzględnie nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Natomiast jeśli syn w chwili podpisywania oświadczenia miał skończone 13 lat, to znaczy, że miał on tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że aby czynność prawna takiej osoby była ważna, musiałaby zostać ona potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica. Natomiast jeśli wskazane w pytaniu oświadczenie, jest rzeczywiście jednostronnym oświadczeniem osoby niepełnoletniej, a nie umową, to zgodnie z treścią art. 19 Kodeksu cywilnego takie jednostronne oświadczenie na które nie było zgody przedstawiciela ustawowego – w świetle prawa jest czynnością nieważną. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy stwierdzić, że oświadczenie, o którym mowa w zapytaniu, podpisane przez osobę niepełnoletnią w świetle prawa jest nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

 

W przypadku próby egzekucji przez akademię kary umownej w postępowaniu sądowym, na podstawie takiego oświadczenia, należy powołać się na art. 19 Kodeksu cywilnego i domagać się oddalenia powództwa z uwagi nieważność takiej czynności prawnej, a w konsekwencji na bezzasadność powództwa. Natomiast w przypadku kiedy osoba niepełnoletnia zawarła by umowę (nie jednostronne oświadczenie) bez zgody rodzica, należałoby powołać się na art. 17 i art. 18 § 1 Kodeksu cywilnego, co również powinno skutkować oddaleniem takiego powództwa.

 

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie w artykule „Zawodnicy niepełnoletni – problemy prawne” opublikowanym w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci 2”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”